SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Regulamin Wydziału Gier i Dyscypliny

Lowell Foods Liga Podhalańska

 

W dniu 17-go grudnia 2013 roku powołana do życia została komisja Wydziału Gier i Dyscypliny. Wydział składa się z pięciu osób w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz członków powołanych przez zarząd Lowell Foods Liga Podhalańska.

W skład Komsji wchodzą:

Tomasz Grela – przewodniczący

Waldemar Głuch – wiceprzewodniczący

Jakub Sidor – sekretarz

Aleksander Pakos – skarbnik

Zdzisław Kujawa – członek

Komisja WGiD w osobach wyżej wymienionych z dnia 12-go stycznia 2014 roku uchwala co następuje.

Przyjmuje się Regulamin Dyscyplinarny Lowell Foods Liga Podhalańska w następującym brzmieniu:

Regulamin Dyscyplinarny Lowell Foods Liga Podhalańska

Każda z drużyn występujacych w Lowell Foods Liga Podhalańska podczas zebrania zarządu  w dniu 31-go stycznia odtrzymała powyższy regulamin dyscyplinarny oraz pisemnie potwierdziła jego odebranie.

Z dniem 31-go stycznia 2014 Regulamin Dyscyplinarny Lowell Foods Liga Podhalańska wchodzi w życie i jest przyjęty do wiadomości i akceptacji.

Wydział Gier i Dyscypliny jest organem dyscyplinarnym Lowell Foods Liga Podhalańska powołanym do sprawowania kontroli przestrzegania reguł dyscyplinarnych i etyki współzawodnictwa oraz orzecznictwa dyscyplinarnego.

Działalnością Wydziału Gier i Dyscypliny kieruje przewodniczący. W razie nieobecności przewodniczącego jego miejsce zastępuje wiceprzewodniczący.

Członkowie Wydziału Gier i Dyscypliny, którzy w postępowaniu dyscyplinarnym wystepują w charakterze strony, są wyłączeni od rozpoznania i orzeczenia w danej sprawie.

Decyzje Wydziału zapadają w formie głosowania zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy wydziału w tym przewodniczącego lub osoby go zastępującej. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewdniczącego posiedzenia.

Niniejszy regulamin reguluje zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, obowiązujące w Lowell Foods Liga Podhalańska, określa katalog kar i przewinień dyscyplinarnych, tryb postępowania oraz organy właściwe do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych.

Przewinieniem dyscyplinarnym jest popełnienie zabronionego czynu sankcjonowanego karą w niniejszym regulaminie.

Wydział Gier i Dyscypliny podejmuje nastęujące działania:

1.     Rozpatruje sprawy podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu powstałe na zawodach w Lowell Foods Liga Podhalańska.

2.     Na zasadach przewidzianych przepisami z regualminu wydziału gier i dyscypliny rpzpatruje sprawy podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu w stosunku do zawdników, trenerów i działaczy piłkarskich popełniających wykroczenia poza zawodami piłkarskimi.

3.     Nakłada zgodnie z postanowieniem Regualminu Dyscyplinarnego Lowell Foods Liga Podhalańska kary dyscyplinarne na zawodników, trenerów praz działaczy piłkarskich dopuszczających się naruszeń przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłki nożnej, a w szczególności za:

a)     wykroczenia powstałe w związku z zawodami piłkarskimi

b)     naruszenie przepisów dotyczących zmian przynależności klubowej zawodników.

 

ROZDZIAŁ I – TOŻSAMOŚĆ ZAWODNIKA

1.     Zawodnik podlega prodedurze dyscyplinarnej w celu ustalenia jego tożsamości z chwilą w kiedy jego nazwisko znajdzie się na liście zgłoszeń Lowell Foods Liga Podhalańska lub w protokole zawodów.

2.     Kapitan i Kierownik drużyny ma prawo zgłosić sędziemu swoje uwagi i zastrzeżenia co do osoby zawodnika będącego w składzie drużyny przeciwnej i prosić o sprawdzenie tożsamości. Może to uczynić przed lub w czasie trwania meczu, w przerwie jak również bezpośrednio po zakończeniu zawodów kiedy zawodnik znajduje się jeszcze na boisku.

3.     Jeżeli przed rozpoczęciem zawodów drużyna przeciwna zakwestionuje  tożsamość któregoś z zawodników wpisanego do protokołu lub wykreślonego bez zgody WGiD a przeprowadzona przez sędziego konfrontacja potwierdzi te zarzuty – mecz zostanie zweryfikowany jako walkower. Ponadto winna drużyn ponosi pełną opłatę za sędziów, koszty wynajmu i przygotowania boiska oraz pozostałe wydatki poniesione przez organizatora.

4.     Sędzia musi poinformaować zawodnika że wobec jego osoby będzie przeprowadzona procedura konfrontacji. Zawodnik ten nie może bez zgody sędziego opuścić boiska i musi wykonać wszystkie wydane przez niego polecenia.

5.     Sędzia – Sędziowie w obecności Kierowników oraz Kapitanów drużyn zobowiązani są przeprowadzić procedure konfrontacji bezpośrednio po pierwszej połowie lub zaraz po zakończeniu zawodów. Jeżeli sędzia uzna to za niezbęde i konieczne to zawodnik musi przedłożyć drugi dokument ze zdjęciem (prawo jazdy, ID, paszport). Brak takiego dokumentu lub odmowa jego okazania przesądza o winie zawodnika i będzie karana  walkowerem.

6.     Sędzia po zakończeniu konfrontacji na podstawie wszystkich dostępnych danych musi stwierdzić jednoznacznie w protokole zawodów czy ten zawodnik jest właściwy, lub nieuprawniony.

7.     W wyjątkowo skomplikowanych przypadkach sprawa zostanie rozpatrzona na posiedzeniu Komisji WGiD.

 

ROZDZIAŁ II – ŻÓŁTE I CZERWONE KARTKI

 

1.     Obowiązkiem Kierownika drużyny i zawodników jest kontrola żółtych i czerwonych kartek.

2.     Za otrzymaną w meczu żółtą kartkę która poprzedziła katrkę czerwoną – samoistną (tzn. Nie bedącą konsekwencją dwóch żółtych kartek) – do rejestru kar wlicza się oddzielnie  - kartkę żółtą i kartkę czerwoną.

3.     Za otzymaną w meczu czerwoną kartkę będącą konsekwencją dwóch żółtych kartek do rejestru kar wlicza się dwie żółte kartki a nie kartke czerwoną.

4.     Za bezpośrednią czerwoną kartke zawodnik nie może występować już w następnym meczu aż do decyzji WGiD.

5.     Przypadek niesportowego zachowania, lub czerwona kartka opisane w protokole zawodów stanowią dla sędziego obowiązek do zatrzymania kart zgłoszenia zawodnika która stanowi załącznik do protokołu.

6.     Zawodnik wykluczony z gry (czerwona kartka) nie może przebywać na ławce rezerwowych będąc w stroju sportowym w którym występował na boisku lub na żądanie sędziego musi w ciągu 2 minut opuścić teren wokół boiska.

7.     Za 3 żółte kartki otrzymane w różnych meczach zawodnik zostaje odsunięty od gry w jednym (1) meczu.

8.     Za 5 żółtych kartek w różnych meczach zawodnik zostaje odsunięty w dwóch (2) spotkaniach.

9.     Za 7 żółtych kartek w różnych meczach zawodnik zostaje odsunięty w trzech (3) spotkaniach.

10.   Zawodnik odsunięty od gry (kara meczów) musi odbyć karę dyskwalifikacji w spotkaniach mistrzowskich.

11.   Po zakończeniu rundy jesiennej zawodnikowi który posiada mniej niż 6 żółtych kartek zostają one anulowane jednak nie odbyte dyskwalifikacje za żółte kartki przechodzą na runde wiosenną.

12.   Jeżeli w rundzie jesiennej zawodnik otrzymał 6 lub więcej żółtych kartek to przechodzą ona na runde wiosenną.

13.   Jeżeli zawodnik który w rundzie jesiennej miał 5 ż.k. i w rundzie wiosennej otrzymał kolejne 5 żółtych kartek to kara dyskwalifikacji za piątą żółtą kartkę rundy wiosennej wynosi 3 mecze.

14.   Po zakończeniu rozgrywek danego sezonu wysztkie żółte kartki i dyskwalifikacje za ż.k. zostają anulowane.

15.   Kary finansowe, kary dyskwalifikacji bezwzględnych, lub dyskwalifikacji za czerwone kartki powyżej 3 (trzech) meczów, nie odbyte w sezonie już zakończonym, lub Turnieju Pucharu LFLP przechodzą na nowy sezon rozgrywkowy.

16.   Dyscyplinarne kary finansowe i dyskwalifikacje otrzymane w Pucharze Ligi za wyjątkiem żółtych kartek przechodzą na nowy sezon rozrywkowy i będą karane zgodnie z regulaminem.

17.   Osoba zdyskwalifikowana na kary długoterminowe może ubiegać się o przedterminowe – warunkowe zmniejszenie kary nie wcześniej niż po upływie dwóch – trzecich (2/3) odbytej kary pod warunkiem że nie była wcześniej karana za takie samo przewinienie. Procedura ta nie dotyczny dyskwalifikacji bezwzględnych.

18.   Jeżeli zawodnik lub osoba funkcyjna popełni to samo przewinienie w tym samym sezonie rozgrywkowym lub dopuści się przewinienia będąc w okresie dyskwalifikacji  to kary stosowane do tego przewinienia będą zwiększone o 50% bez możliwiści warunkowego anulowania pozostałej 1/3 reszty kary.

19.   Od kary dyskwalifikacji bezwzględnej nie przysługuje prowo do wcześniejszego umorzenia – skrócenia reszty kary.

 

ROZDZIAŁ III – WALKOWERY

 

1.     Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 v.o. na niekorzyść:

a.     Drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut

b.     Drużyny, która nie przygotowała boiska do gry wg. Postanowienia regulaminu

c.     Drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznacoznego przez Kolegium Sędziów

d.     Drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania zawierającego skład swojej drużyny

e.     Drużyny, która przed zakończeniem zawodów bez zgody sędziego opuści boisko, lub ilość zawodników w czasie gry jest mniejsza niż 7, poprzez wykluczenia za faule taktyczne lub nieprawdziwe (symulowane) kontuzje

f.      Drużyny, w której brał udział zawodnik niuprawniony do gry lub nie zarejestrowany

g.     Drużyny, w składzie której na protokole zawodów znajduje się nazwisko zawodnika nieuprawnionego a zostanie zgłoszone przez przeciwnika i stwierdzone przez sędziego wpisem do sprawozdania

h.     Drużyny, w składzie której wystąpiłowięcej niż trzech obcokrajowców

i.      Drużyny, której zawodnik wykluczony z gry (Cz.k.) nie opuścił boiska w ciągu 2 minut a sędzia zakończy zawody

j.      Drużyny, której trener wykluczony przez sędziego lub zawodnik wykluczony wcześniej nie opuszczą terenu wokół boiska w ciągu 2 minut i z tego powodu sędzia zakończy zawody

k.     Drużyny, której kibice wtargnęli na boisko i nie opuścili go w ciągu 5 minut, lub w przypadku ich powtórnego wtargnięcia, w wyniku czego sędzia zakończył zawody

l.      Drużyny, której zawodnik lub osoba funkcyjna w czasie zawodów czynnie znieważy któregoś z sędziów prowadzących te zawody i jest to powodem przerwania zawodów

m.    Drużyny, która nie ureguluje w wyznaczonym przez WGiD terminie nałożonych kar finansowych a zgodnie z terminarzem powinna przystąpić do rozgrywania zawodów

2.     W przypadku naruszenia przepisu przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym wlakowerem.

3.     W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower, czyli wyższego niż różnica trzech bramek – przy weryfikacji zawodów zalicza się wynik uzyskany na boisku.

4.     Za udowodnienie przekroczenia przepisów regulaminu już po terminie wcześniejszego zwerufikowania wyniku meczu, drużyna wegług nowej weryfikacji zostaje ukarana walkowerem 3:0 v.o. i odebraniu 3 punktów. Jeżeli weryfikacja nastąpi po zakończeniu sezonu i wina zostanie udowodniona, drużyna otrzymuje walkower 3:0 v.o. i rozpoczyna nowy sezon z bilansem minus 3 punkty.

 

ROZDZIAŁ IV – DYSCYPLINA I DYSKWALIFIKACJE

A.     ZAWODNIK, który otrzyma CZERWONĄ KARTKĘ za popełnienie przewinienia wobec PRZECIWNIKA lub WSPÓŁPARTNERA podlega dyskwalifikacji na okres:

1.     Za rozmyślne zatrzymanie przeciwnika lub piłki ręką lub faul na przeciwniku, który był w sytuacji korzytnej do zdobycia bramki (tzw. Faul taktyczny) – 1 mecz.

2.     Otrzymana za faul taktyczny, dyskwalifikacja od jednego meczu może być przez WGiD anulowana po wpłaceniu przez Klub dodatkowej opłaty w wysokości $50.

3.     Za samowolne , demonstracyjne opuszczenie boiska bez zgody sędziego – 1 mecz.

4.     Za brutalny faul na przeciwniku lub wykluczający go z gry w tym meczu – 2 lub 3 mecze.

5.     Za brutalny faul gdy przeciwnik wymaga długiej opieki medycznej – 6 meczów.

6.     Za odepchnięcie rękami w twarz – 2 mecze.

7.     Za uderzenie ręką, łokciem, kolanem lub kopnięcie bez piłki w zasięgu gry lub pośrednio w walce o piłke – 3mecze.

8.     Za uderzenie ręką lub łokciem (nie w twarz) lub kopnięcie bez piłki będąc poza zasięgiem gry – 4 mecze.

9.     Za uderzenie głową – 10 meczów.

10.   Uderzenie w twarz lub głowę – dyskwalifikacja bezwzględna – 1 rok.

11.   Jak wyżej lecz powodujące kontuzje – dyskwalifikacja bezwzględna – 2 lata.

12.   Jak wyżej lecz wymagające pomocy lekarskiej lub szpitalnej – dyskwalifikacja dożywotnia.

13.   Za oplucie – 12 meczów dyskwalifikacja bezwzględna.

14.   Za brutalne kopnięcie gdy zawodnik wymaga leczenia szpitalnego – 12 meczów dyskwalifikacja bezwzględna.

15.   Za wulgarną odzywkę lub wyzwiska lub niestosowny gest – 2 mecze lub wszystko razem – 3 mecze.

16.   Za wybitnie wulgarne odzywki, wiązanki obelg, wyzwiska lub pogróżki – 5 meczów.

17.   Za rozmyślne iderzenie lub kopnięcie piłki – 3 mecze.

18.   Za udział w awanturach, przepychankach – 2 mecze.

19.   Za udział w bójce – 10 meczów dyskwalifikacja bezwzględna.

 

B.    ZAWODNIK otrzymujący CZERWONĄ KARTKĘ za przewinienie wobec SĘDZIEGO podlega dyskwalifikacji na okres:

1.     Za okazanie niestosownego gestu lub wulgarną odzywkę – 2 mecze.

2.     Za niecenzuralne wyzwiska – 3 mecze.

3.     Za używanie wulgarnych słów, wyzwisk oraz okazywanie gestów – 4 mecze.

4.     Za wybitne wulgarne wiązanki obelg, wyzwisk, gestów lub stosowanie pogrózek – 6 meczów.

5.     Za złośliwe odepchnięcie rękami – 6 meczów.

6.     Jak wyżej, lecz używając wulgarnych słów, wyzwisk, gestów lub pogróżek – 8 meczów.

7.     Za rozmyślne kopnięcie lub uderzenie piłką lub brutalne przepychanki – 10 meczów i zakończenie tych zawodów.

8.     Za oplucie, kopnięcie lub uderzenie – zakończenie tych zawodów – 1 rok dyskwalifikacji bezwzględnej.

9.     Za kopnięcie lub uderzenie powodujące kontuzje sędziego – 2 lata dyskwalifikacji bezwzględnej i zakończnie tych zawodów.

10.   Za pobicie sędziego – dyskwalifikacja dożywotnia.

 

Rozmyślne usiłowanie uderzenia, kopnięcia lub oplucia podlega takiej samej karze regulaminowej jak czyn faktycznie dokonany.

 

C.    ZAWODNIK, który otrzyma CZERWONĄ KARTKĘ za przewinienie w stosunku do: DZIAŁACZY, TRENERÓW, CZŁONKA ZARZĄDU LFLP podlega dyskwalifikacji:

1.     Za używanie niestosownych gestów lub używając wulgarnych słów lub pogróżek – 2 lub 3 mecze.

2.     Za rozmyślne uderzenie lub kopnięcie piłką – 3 mecze.

3.     Jak wyżej, lecz z użyciem wulgarnych słów i wyzwisk – 4 mecze.

4.     Za rozmyślne uderzenie lub kopnięcie – 6 meczów.

5.     Za rozmyślne oplucie – 12 meczów.

6.     Za ręczne przepychanki i szarpaninę lub gdy osoba została poturbowana – 2 lub 4 mecze.

7.     Jak wyżej, lecz z użyciem wulgarnych słów i gestów – 6 meczów.

8.     Jak wyżej, gdy osoba została pobita – 1 rok dyskwalifikacja bezwzględna.

 

D.    ZAWODNIK NIE BĘDĄCY W STROJU SPORTOWYM, naruszając przepisy regulaminu na obiekcie sportowym podlega dyskwalifikacji tak jak ZAWODNIK stosownie to przewinienia zawartego  w punktach ROZDZIAŁU IV A, IV B, IV C, oraz dodatkowo KARZE FINANSOWEJ:

1.     Za prowokacyjne wulgarne okrzyki, gesty do zawodników, działaczy lub sędziów w trakcie meczu będąc w obrębie boiska i zostanie to opisane przez sędziego w protokole zawodów - $50.

2.     Za sprowokowanie awantury, przepychanek lub bójki - $50 plus dyskwalifikacja 1 mecz.

3.     Za używanie wulgarnych słów, gestów, wyzwisk do sędziego, członka zarządu lub innych osób funkcyjnych - $100.

4.     Za wybitnie wulgarne i chamskie zachowanie się do w/w, przepychanki, szarpaninę lub innego rodzaju przemoc - $200.

5.     Za udział w bójce na boisku lub obiekcie sportowym - $100.

 

E.     OSOBA FUNKCYJNA,naruszająca przepisy regulaminu podlega KARZE FINANSOWEJ I DYSKWALIFIKACJI:

1.     Za sprowokowanie awantury, przepychanek lub bójki - $50 plus odsunięcie z funkcji na okres 3 meczów.

2.     Za udział w bójce na boisku lub na obiekcie sportowym – kara fin. $100 plus odsunięcie z funkcji na okres 10 meczów.

3.     Za demonstrcyjne i awanturnicze reakcje na decyzje sędziego opisane w protokole zawodów - $50 i dyskw. 1 mecz.

4.     Za używanie wulgarnych słów, gestów, wyzwisk lub pogróżek do sędziego, członka zarządu lub innych osób funkcyjnych - $100 plus odsunięcie z funkcji na 6 meczów.

5.     Jak wyżej, lecz występując na boisku jako zawodnik - $150 i odsunięcie z funkcji na okres 10 meczów oraz analogiczne jak dla zawodnika regulaminowe kary dyskwalifikacji za czerwoną kartkę.

6.     Za wybitne wulgarne i chamskie zachowanie się do wyżej wymienionych znajdujących się na obiekcie sportowym - $200 plus odsunięcie z funkcji na 12 meczów.

7.     Za przepychanki, szarpaninę lub wszelkiego rodzaju przemoc z użyciem wulgaryzmu wobec wyżej wymienionych - $250 plus odsunięcie z funkcji na 12 meczów.

8.     Za namawianie zawodników do gry złośliwej, brutalnych fauli lub chuligańskiego zachowania wobec przeciwnika i jest to opisane w protokole przez sędziego - $150 plus dyskwalifikacja 12 meczów.

9.     Za niecenzuralne wypowiedzi, wyzwiska, słowne ubliżanie lub niestosowne gesty podczas oficjalnych zebrań LFLP – kara finansowa $100 plus odsunięcie z funkcji na 6 meczów.

 

F.     DRUŻYNA popełniająca przewinienia wobec regulaminu podlega KARZE FINANSOWEJ:

1.     Za pozostawienie po sobie nieporządku, śmieci, butelek wokół boiska - $50.

2.     Picie napojów w butelkach szklanych lub innych opakowaniach zabronionych przez Distric Park - $50.

3.     Za brak osób odpowiedzialnych za porządek opisane w protokole z zawodów - $50.

4.     Za brak porządku pomimo osób odpowiedzialnych za porządek – tzn. Nie wypełnienie roli porządkowego i opisanie tego zdarzenia w protokole przez sędziego - $100.

5.     Za wybitne niesportowe zachowanie osób na ławce rezerwowych powodujące przerwy w grze - $100.

6.     Za wejście na boiskozawodników rezerwowych, działaczy, powodujące przerwe w grze - $100.

7.     Za ponowne wtargnięcie osób jak wyżej powodujące zakończenie zawodów - $200 i walkower.

8.     Jak wyżej, lecz obydwu drużyn powodujące zakończenie zawodów -  po $200 plus obustronny walkower.

9.     Za awantury, bójki pomiędzy lub z udziałem zawodników i działaczy – po $200 dla obydwu drużyn.

10.   Za groźne w skutkach i wybitnie chuligańskie awantury, burdy, bójki pomiędzy lub z udziałem zawodników, działaczy powodujące zakończenie zawodów - $250 plus obustronny walkower.

11.   Za groźne w skutkach i wybitnie chuligańskie awantury jak wyżej wymagające interwencji policji – po $500 dla obydwu drużyn, do wykluczenia z LFLP włącznie.

12.   Za rzucanie na boisko rzeczy niebezpiecznych powodując tym przerwe w grze - $50, kolejny przypadek - $100.

13.   Jak wyżej, lecz powodując uderzenie zawodnika lub sędziego - $100.

14.   Jak wyżej, lecz powodując zranienie zawodnika lub sędziego – koniec zawodów - $200 i walkower.

15.   Nie zapewnienie bezpieczeństwa sędziom po awanturach na boisku (wg. opisu sędziego) – obustronna kara po $200.

16.   Za jakąkolwiek przemoc, przepychanki lub uderzenie sędziego w czasie awantur na boisku lub bezpośrednio po tych wydarzeniach – indywidualne kary dyskwalifikacji i finansowe plus kara finansowa - $200 dla drużyny.

17.   Za pobicie sędziego lub sędziów – indywidualna decyzja WGiD zatwierdzona przez zarząd LFLP.

18.   Za wywołanie w trakcie meczu awantur, burdy, przepychanki z udziałem zawodników, działaczy – w stosunku do sędziów powodujące tym zakończenie zawodów – kara finansowa - $300 i walkower.

19.   Jak wyżej, lecz poza terenem boiska jednak na terenie obiektu LFLP lub przy stoliku sędziowskim - $200.

20.   Za demonstracyjne opuszczenie placu gry bez zgody sędziego (zejście z boiska) - $250 oraz walkower.

21.   Po otrzymaniu czerwonej kartki zawodnika lub wykluczony przez sędziego trener muszą opuścić teren wokół boiska. Jeżeli sędzia po odczekaniu 2 minut zakończy zawody – klub otrzymuje dodatkową karę finansową - $50 i walkower.

 

ROZDZIAŁ V – KARY FINANSOWE

1.     Za przekroczenia wobec regulaminu nie mające wpływu na weryfikacje zawodów lub protokołu z zawodów (podpisy, skreślenia, drobne pomyłki) – kara maksymalnie do trzech (3) ustnych upomnień w okresie jednej rundy rozgrywkowej, po tym stosowane będą regulaminowe kary finansowe.

2.     Wszystkie kary finansowe nałożone przez WGiD lub NKO muszą być zapłacone w terminie jak na otrzymanej decyzji.

3.     Nie zapłacenie tych kar w terminie spowoduje:

a.     Dodatkowe kary finansowe w wysokości:

§  Od kary finansowej w kwocie $10 dodatkowa kara fin. wysokości - $10

§  Od kary finansowej w kwocie $20 dodatkowa kara fin. wysokości - $10

§  Od kary finansowej w kowcie $50 dodatkowa kara fin. wysokości - $25

§  Od kary finansowej w kwocie $100 lub więcej dodatkowa kara fin. wysokości - $50

b.     W trakcie sezonu rozgrywkowego – nie dopuszczenie drużyny do gry w następnym meczu co spowoduje dodatkową karę walkowera i związane z tym dodatkowe kary finansowe

c.     Po drugim takim walkowerze drużyna nie zostanie dopuszczona do gry, a trzeci walkower stanowi podstawę do skreślenia drużyny z LFLP

d.     Dla Osoby Funkcyjnej – zakaz obejmowania jakiejkolwiek funkcji w strukturach LFLP do czasu wpłacenia kary

4.     Za niezapłacenie w drugim terminie zaległych kar finansowych dodatkowa kara fin. w wysokości 50% poprzednich kar.

5.     Kary finansowe nałożone na końcu rundy lub sezonu ewentualnie po ich zakończeniu muszą być zapłacone najpóźniej na najbliższym plenarnym posiedzeniu LFLP.

6.     Za otrzymaną czerwoną kartkązawodnik niezależnie od kary dyskwalifikacji płaci karę fin. - $50.

7.     Za czerwoną kartkę otrzymaną za faul taktyczny – kara fin.$20 dla drużyny.

8.     Kary finansowe zawodników nie są zobowiązaniami ciążącymi na drużynie – chyba że Zarząd Klubu postanowi inaczej.

9.     Za nieczytelne wypełnienie protokołu zawodów, brak podpisów lub inne nieprawidłowości w protokole – kara fin. $10.

10.   Za pozostawienie po meczu nieporządku wokół boiska zgłoszonego przez organizatora – kara dla drużyny $50.

11.   Za każde zweryfikowanie zawodów jako walkower dla przeciwnika – kara fin. $100.

12.   Za nieobecność przedstawiciela klubu na zebraniach LFLP oraz zebraniu sprawozdawczo-wyborczym – kara fin. $50.

13.   Jeżeli Osoba Funkcyjna lub zawodnik świadomie dopuści się sfałszowania dokumentów, podrobienia podpisów lub przekaże nieprawdziwe dane przy rejestracji zawodników do LFLP – podlega karze zawieszenia w prawach:

-         Osoby funkcyjne – na okres jednego roku i karze finansowej $100.

-         Zawodnika – na okres 12 kolejek od udzuału w zawodach i kara fin. $50.

14.   Jeżeli na drużynie która wycofała się z rozgrywek a zamierza się reaktywować ciążą niezapłacone kary finansowe to warunkiem ponownego przyjęcia jest uregulowanie zaległych kar finansowych nałożonych na drużynę – zawieszonych o 50% za wyjątkiem indywidualnych kar finansowych plus regulaminowe opłaty obowiązujące przy rejestracji do LFLP.

15.   Jeżeli drużyna skreślona za walkowery zamierza ponownie reaktywować ale pod inną nazwa przyjmuje na siebiezobowiązanie uregulowania wszystkich zaległych kar finansowych poprzedniej drużyny oraz wszystkie inne opłaty regulaminowe obowiązujące przy rejestracji do LFLP za wyjątkiem indywidualnych kar finansowych.

16.   Niezapłacone ndywidualne kary finansowe przy zawodników lub osób funkcyjnych z drużyn które wycofały się z rozgrywek lub zostały skreślone za walkowery – zostają zamrożone na okres 24 miesięcy. Po upływie tego terminu kary zostją anulowane za wyjątkiem dyskwalifikacji bezwzględnych. Jeżeli dana osoba zamierza się reaktywować w terminie wcześniejszym w którymś z klubów LFLP musi wcześniej uregulować ciążące na niej zobowiązania finansowe.

 

ROZDZIAŁ VI – ODWOŁANIA I PROTESTY

1.     Prezydium Zarządu LFLP, WGiD, NKO i Komisja Sędziowska będą rozpatrywać tylko sprawy złożone na piśmie jak również decyzje i postanowienia będą wydawane w formie pisemnej.

2.     Drużyny, Zawodnicy, Osoby Funkcyjne posiadają prawo składania protestów do WGiD oraz KS w terminie 14 dni od daty zakończenia meczu lub od daty zakończenia postępowania wyjaśniającego.

3.     Każdy protest musi być opłacony kaucja pieniężną w kwocie -$50, a dowód wpłaty stanowi załącznik do tego protestu.

4.     Strona wobec której odbyło się postępowanie dyscyplinarne i została wydana przez WGiD decyzja ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do złożenia odwołania podając jego uzasadnienie.

5.     Odwołanie do NKO podlega obowiązkowej wpłacie kaucji pieniężnej w kwocie - $100 a dowód wpłaty jest integralną częścią tego odwołania.

6.     Jeżeli złożony protest lub odwołanie zostną uznane za słuszne to wpłacone kaucje pieniężne podlegają zwrotowi.

7.     Niezależnie od tego czy strona złożyła odwołanie do NKO nałożone wcześniej decyzją WGiD kary finansowe muszą byc wpłacone w wyznaczonym terminie.


 

ANEKS

 

1.     Kara przez WGiD musi być nałożona do wtorku do godziny 21.

2.     Odwołanie od nałożonej kary musi być złożone do piątku do godziny 21.

3.     Odwołanie od nałożonej kary może być złożone w formie e-mail, fax, sms (zdjęcie dokumentu).

4.     Prezes ma obowiązek przedstwaić do zapoznania się z przepisami i nowym obowiązujący w naszej lidze regulaminem wszystkich zawodników i działaczy danej drużyny.

 

Uchwała dotycząca reprezentantów Lowell Foods Liga Podhalańska

 

Zawodnik powołany, który wyraził zgodę na występy w reprezentacji Lowell Foods Liga Podhalańska jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia swojej decyzji. Każdy zawodnik który pisemnie potwierdził swój udział w meczu reprezentacji Lowell Foods Liga Podhalańska MUSI zgłosić się na spotkanie we wcześniej podanym terminie bez żadnych wyjątków. Jedynym usprawiedliwieniem nieobecności na meczu reprezentacji będzie wcześniej zgłoszona, jawna kontuzja która uniemożliwia zawodnikowi udział w meczu. Kontuzja musi być zgłoszona na trzy dni przed meczem (do środy 21:00). Jeśli zawodnik zdolny do gry nie zgłosi się na mecz reprezentacji będzie podlegał karze:

a)     $50

albo

b)     2 mecze pauzy w rozgrywkach o mistrzostwo Lowell Foods Liga Podhalańska.

Kara do wyboru przez zawodnika.

 

PS. Uchwała przyjęta jednogłośnie.

 

 

Zaloguj się na LP.com

Jeżeli chcesz dodawać komentarze lub brać udział w dyskusjach na forum, musić być zalogowany. Rejestracja nic nie kosztuje a pomoże utrzymać porządek na naszej stronie.

Uwaga! Administrator zastrzega sobie prawa odmówienia rejestracji użytkownika jak również usunięcie użytkownika, jeżeli on/ona łamie zasady używania strony internetowej Ligi Podhalańskiej

Twoje 5 groszy dla LP.com

Jesteś na każdym meczu Ligi Podhalańskiej? Podoba Ci się wystrój strony? Pomóż w jej tworzeniu. Poszukujemy do pomocy osoby, które pomogłyby w robieniu zdjęć lub w filmowaniu spotkań. Po więcej informacji skontaktuj się z Mariuszem Kawęckim pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Każda pomoc jest mile widziana!

Reklama na LP.com

Chcesz pomóc Lidze Podhalańskiej oraz jej klubom piłkarskim? Chcesz, aby Liga się rozwijała i podtrzymała przeszło 15-stoletnią tradycję w Chicago? Jesteśmy najstarszą polską ligą piłkarską w Chicago. Niestety, coraz więcej drużyn ma problemy finansowe, które nie rozwiążą się bez Twojej pomocy. Wykup miejsce reklamowe na naszej stronie internetowej.

Po więcej informacji kliknij tutaj...