SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Regulanim został sprawdzony oraz zatwierdzony podczas Zebrania Zarządu
dnia 7-go sierpnia 2009 roku.

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ligę Podhalańską (zwaną dalej Ligą) tworzą:

a) związane kluby sportowe wspólnoty polonijnej,
b) ich zarządy i członkowie (zawodnicy),
c) sponsorzy i darczyńcy,
d) zespoły sędziów i trenerów.

2. Miejscem działalności Ligi jest miasto Chicago, Stanów Zjednoczonych Ameryki Połnocnej o barwach biało niebieskich.

3. Liga zrzesza dobrowolnie kluby sportowe, które:

a) zgłosiły akces przynależności do Ligi,
b) zostały ujęte w rejestrze drużyn,
c) wpłaciły ustaloną wysokość składki wpisowej,
d) zobowiązały się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

4. Kluby sportowe mogą być jedno lub wielosekcyjne.

5. Kluby sportowe we własnym zakresie rozwiązują wewnętrzne zasady organizacyjne i ponoszą koszty działalności.

6. Kluby sportowe uczestniczą w rozgrywkach ligowych lub pucharowych według ustalonego terminarzu rozgywek, podanego do wiadomości przynajmniej na miesiąc przed ich rozpoczęciem.

7. Rozgrywki ligowe odbywają się według systemu jesień/wiosna, począwszy od jesieni 2000 roku.

8. Kapelan: opiekę duszpasterską Ligi sprawuje ks. Piotr Gałek - Proboszcz parafii pw. Św. Kamila.

w górę

II ORGANIZACJE WEWNĘTRZNE


1. Sejmik Delegatów:

a) jest najwyższą władzą Ligi,
b) tworzą delegaci w liczbie 3-4 przedstawicieli poszczególnych klubów,
c) wybiera władze Ligi na swoich posiedzieniach,
d) zatwierdza lub wnosi korekty do regulaminu organizacyjnego Ligi,
e) podejmuje decyzje w drodze postanowień w sprawach ważnych dla Ligi,
f) odbywa swoje posiedzenia:

- raz do roku - sprawozdawcze,
- raz na dwa lata - sprawozdawczo-wyborcze (na posiedzeniu sprawozdawczym mogą odbyć się wybory uzupełniające, o ile zachodzi taka potrzeba),

g) wysłuchuje sprawozdań organów wewnętrznych i udziela absolutorium.

2. Komisja Rewizyjna Ligi:

a) wybierana jest przez sejmik delegatów sposród delegatów lub innych przedstawicieli,
b) w skład komisji wchodzą:

- przewodniczacy,
- członkowie 2 - 4 osób,

c) komisja zbiera się 2 - 4 razy w roku, w zależności od potrzeb dla rozstrzygania ważnych spraw Ligi,
d) dokonuje kontroli organów wewnętrznych Ligi, z ich działalności, zgodnie z postanowieniami regulaminu,
e) przekłada swoje sprawozdania z działalności na sejmiku,
f) przedstawia swoje wnioski:

- udzieleniu absolutorium lub nie, organom wewnętrznym Ligi,
- inne poprawki dotyczące funkcjonowania organizacyjnego Ligi,

g) rozpatruje odwołania członków Ligi, pokrzywdzonych niezgodnymi z regulaminem decyzjami organów wewnetrznych.

3. Zarząd Ligi:

a) wybierany jest na wolnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym sejmiku, raz na dwa lata według funkcji i liczbie przedstawionych w schemacie organizacyjnym,
b) sprawuje władze organu wewnętrznego z wyboru i upoważnienia sejmiku,
c) prowadzi dokumentacje zwiazane z działalnością Ligi,
d) podejmuje decyzje w zakresie działalności regulaminowej Ligi w okresie pomiedzy posiedzeniami sejmiku, w zakresie propagowania gry w piłkę nożna na swym terenie działania i innych dziedzin sportu,
e) doskonali organizacyjne funkcjonowanie klubów sportowych zrzeszonych w Lidze,
f) dba o właściwe postawy sportowe członków Ligi,
g) przeciwdziała negatywnym przejawom postawy sportowej członków Ligi,
h) ustala płace i miejsca do prowadzenia rozgrywek sportowych,
i)  opracowywuje, koryguje i przestrzega terminarzy rozgrywek sportowych,
j) współpracuje z poszczególnymi klubami w zakresie przygotowania i oznakowania placów gry według ogólnie przyjętych kryteriów,
k) pozyskuje sponsorów dla Ligi, w celu gromadzenia srodków finansowych na potrzeby jej działalności,
l) współpracuje z innymi organizacjami sportowymi w zakresie rywalizacji sportowej i doskonalenia organizacyjnego Ligi,
l) opracowywuje plany pracy (roczne, kwartalne, miesięczne),
m) odbywa raz w miesiącu swe posiedzenia, w celu oceny pracy i podejmuje wnioski dla usprawnienia realizacji planów,
n) organizuje zebrania (bankiety) sejmiku delegatów i przekłada sprawozdania z działalności rocznej lub dwuletniej, typuje rodzaje i osoby do wyróżnień,
o) podejmuje inne czynności wynikajace z działalności Ligi.

4. Prezes Zarządu:

a) reprezentuje Zarzad Ligi na zewnątrz,
b) kieruje jednoosobowo pracami Zarzadu lub upoważnia V-ce Prezesa do kierowania działaniami według kompetencji,
c) zatwierdza plany pracy Zarzadu,
d) koordynuje pracę komisji branżowych,
e) wytycza kierunki działalności członkom Zarzadu,
f) dba o rozwój organizacyjny Ligi,
g) współpracuje z innymi organizacjami i osobami fizycznymi w zakresie gromadzenia srodków finansowych na potrzeby Ligi,
h) wspólpracuje z prasą polonijną w zakresie propagowania osiągnięć Ligi,
i) przestrzega regulaminu i wdrąża dyscyplinę wsród członków Zarządu i członków Ligi w tym zakresie,
j) realizuje inne czynności dla poprawy organizacyjnego funkcjowania Ligi,
k) przedkłada sprawozdania na zebraniach sprawozdawczych i sejmiku.

5. V-ce Prezes d/s Organizacyjnych:

a) prowadzi dokumentacje członków Ligi (klubów sportowych, zawodników),
b) rejestruje nowe kluby i nowych zawodników,
c) opracowuje plany imprez i odpowiada za ich oprawę,
d) prowadzi rejestr legitymacji czlonków Zarządu według ustalonych wzorów,
e) współpracuje z instytucjami w zakresie ubezpieczenia czlonków Ligi od nieszczęśliwych wypadków,
f) przygotowuje materiały na zebranie sejmiku lub posiedzenie Zarzadu z własnego zakresu działania,
g) realizuje inne zadania powierzone przez Prezesa Zarzadu.

6. V-ce Prezes d/s Gier i Dyscypliny:

a) dokonuje wyboru miejsca rozgrywek i ustala zasady jego korzystania,
b) opracowuje terminarz gier Ligi oraz nadzoruje ściśle jego przestrzeganie,
c) współpracuje z przewodniczacym Kół Sedziów w zakresie obsady sedziowskiej zawodów,
d) współpracuje z przewodniczacym Komisji do spraw Dyscypliny i Orzeczeń w zakresie rozstrzygnięć spornych,
e) koordynuje tok rozgrywek ligowych i pucharowych,
f) współpracuje z Zespolem Trenerów w zakresie powoływania:

- Reprezentacji Ligi na zawodach z innymi organizacjami sportowymi,
- trenerów, kierowników reprezentacji,

g) realizuje inne czynności wynikające z toku działalności, zlecone przez Prezesa Zarzadu.

7. V-ce Prezes d/s  Finansowo - Gospodarczych:

a) prowadzi ewidencje majatku Ligi (stroje, sprzet boiskowy, puchary i inne),
b) współpracuje z organizacjami i innymi osobami w zakresie pozyskiwania srodków finansowych i urządzeń dla Ligi,
c) współpracuje ze skarbnikiem w zakresie obrotów finansowych Ligi,
d) dba o środki oznakowania boisk - placów gier (tasma, farba,wapno itp.),
e) współpracuje z kierownikami drużyn sportowych w zakresie przygotowania i oznakowania placów gier przed zawodami,
f) opracowuje tabele wyników,
g) realizuje inne czynności zlecone przez Prezesa Zarzadu.

8. Skarbnik Zarządu:

a) prowadzi książkę finansową Ligi,
b) dysponuje książeczką oszczędnościową/czekową Ligi,
c) dokonuje rejestru operacji finanasowych według poniższych danych:

- data operacji finannsowej,
- zródło dochodu (przy wpłacie),
- kwota,
- stan konta (na bieżąco),
- czytelne podpisy osób wpłacających lub pobierających pieniądze,

d) posiada upoważnienie do podpisu dokumentacji finansowej wspólnie z Prezesem Zarzadu i Vice Prezesem d/s Finansowo - Gosparczych,
e) corocznie dokonuje szczegółowego bilansu księgowego i przedstawia go na posiedzeniu sejmiku,
f) bieżąco informuje Zarząd na posiedzeniu o stanie kasy (środków finansowych),
g) odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Ligi,
h) współpracuje z Vice Prezesem d/s Finansowo - Gospodarczych.

9. Sekretarz:

a) dysponuje pieczątkami Ligi,
b) prowadzi rejestr uchwał Zarządu,
c) prowadzi na bieżąco dokumentacje:

- książka protokółów z posiedzeń Zarządu,
- listy obecności,
- bieżącą korespondencje,
- protokóły z posiedzeń komisji (dostarcza komisja),

d) zawiadamia członków Zarzadu o posiedzeniach, oraz kierowników drużyn o potrzebie przedłożenia informacji koniecznych na potrzeby Zarządu lub komisji,
e) prowadzi ewidencje członków Zarzadu i kierowników drużyn,
f) współpracuje z prasą polonijną w zakresie działalności Zarządu Ligi,
g) realizuje inne czynności zlecone przez Prezesa Zarzadu.

10. Członkowie Zarządu:

a) wspierają lub nie, głosami decydującymi inicjatywy Zarządu,
b) współpracują z poszczególnymi funkcjami Zarządu,
c) wchodzą w skład poszczególnych komisji,
d) uczestniczą w posiedzeniach Zarządu i Komisji,
e) wnioskują w sprawach omówionych na posiedzeniach Zarządu,
f) czasowo zastepują funkcyjnego członka Zarządu w przypadku konieczności,
g) realizują zadania zlecone przez Prezesa Zarządu.

11. Komisja d/s Dyscypliny i Orzeczeń:

a) w skład komisji wchodzą:

- przewodniczacy komisji,
- zastępca przewodniczacego,
- sekretarz,
- członkowie komisji (2-4)

b) komisja rozstrzyga sprawy ostatecznie w zakresie:

- złożonych protestów przez drużyny dotyczących udziału nieuprawnionych zawodników w grze drużyny,
- nałożenia kar przez sędziego na zawodnika (czerwona lub zółta kartka),
- nie wywiazania się z obowiazku oznakowania boiska,
- przerwania zawodów przed czasem ich zakończenia,
- nałożenia kary walkowerem,
- zaniechania uczestnictwa w grze zgodnie z terminarzem,
- samowolnego przełożenia meczu (brak decyzji Zarządu),
- innych spraw majacych wpływ na dezorganizacje zawodów lub uwłaczających godności sportowca lub sędziego (ubliżania sędziom, zawodnikom, kibicom, itp.),

c) w posiedzeniach komisji uczestniczą:

- przedstawiciel zespołu sędziów,
- przedstawiciel drużyn zainteresowanych w sprawie,

d) postanowienia komisji są ostateczne i są zapisywane w książce (ewidencji) protokółów, zaopatrzone podpisami członków komisji i przedstawicieli drużyn, uczestniczacych w sprawie (przyjęcie do wiadomości),
e) komisja przy rozstrzygnieciu sporów kieruje sie postanowieniami niniejszego regulaminu oraz przepisami FIFA
f) w całokształcie swej działalności, współpracuje z V-ce Prezesem d/s Gier i Dyscypliny,
g) informuje Zarząd (sekretarza) o powziętych postanowieniach, celem dalszego ich wykorzystania (książkę protokółów oraz rejestr postanowień prowadzi sekretarz). Pracami komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności V-ce Przewodniczacy.

12. Zespół Sędziów:

a) członkami Zespołu Sędziów są osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia zawodów piłkarskich,
b) Zespołem Sedziów kieruje przewodniczący, do którego należy:

- opracowanie harmonogramu obsady sędziowskiej na mecze piłkarskie,
- dokonywanie korekt obrad sędziowskich w przypadku konieczności,
- w przypadku braku dostatecznej ilości sędziów, nawiązuje współprace z drużynami uczestniczącymi w grze, celem wytypowania asystentów,

c) sędzia wytypowany do prowadzenia zawodów, przy realizacji zadań, kieruje się przepisami FIFA,
d) doręcza protokół spotkania drużynom, pilnując prawidłowego jego wypełnienia przed i po zakończeniu meczu.

13. Kluby Sportowe:

a) są członkami Ligi pod warunkiem spełnienia wymogów regulaminu,
b) kierowane są przez Zarząd Ligi, który ustala wewnetrzną organizację,
c) skład osobowy kierownictwa (Zarzadu) i dane personalne przekazywane są do Zarządu Ligi (sekretarza) dla umożliwienia kontaktów – obejmują one:

- nazwisko i imię,
- funkcje pełniącą,
- numer telefonu (ewentualnie adres),

d) wybierają 3-4 delegatów na sejmik Ligi według listy i danych ustalonych przez Zarząd Ligi,
e) podczas zawodów, zawodnicy występują w jednakowych strojach i stanach osobowych z zachowaniem zasad ustalonych przez FIFA,
f) kierownictwo jak i zawodnicy winni są przestrzegać zasad gry w czasie zawodów,
g) kierownictwo jak i zawodnicy podczas zawodów podlegają sędziemu prowadzącemu zawody,
h) kierownictwo jak i drużyna będąca gospodarzem zawodów ponosi odpowiedzialność  za nieprzygotowanie i nie oznakowanie placu gry według obowiązujących kryteriów,
i) zawodnik jest uprawniony do gry w drużynie z chwilą wystawienia karty identyfikacyjnej przez ISSA,
j) nowo zgłoszony zawodnik musi być zarejestrowany na liście zawodników w Wydziale Gier i Dyscypliny przed wystawieniem go do składu drużyny,
k) kierownictwo jak i zawodnicy podczas zawodów powinni być gotowi do okazania karty identyfikacyjnej na prośbę sędziego,
l) kierownictwo drużyny zgłasza chęć udziału w rozgrywkach w nowym sezonie najpóźniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem rozgrywek, wpłacając kwotę $100 składki członkowskiej Ligi,
m) nowopowstała drużyna zgłasza swoją chęć udziału w Lidze najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, przedstawiając listę zawodników i dokonując jednorazowej wpłaty $300 (składka wpisowa),
n) zawodnicy zarejstrowani i biorący udział w grze innych Lig (oprócz juniorów,studentów grających w High School) nie mogą uczestniczyć w rozgrywkach drużyn Ligi,
o) dopuszcza się do gry w drużynach Ligi:

- zawodników zarejestrowanych w drużynach OVER-30 pod warunkiem nie więcej niż trzech zawodników wpisanych do składu drużyn przed meczem,
- zawodnicy drużyn Ligi, którzy ukończyli wiek 30-stu lat mogą brać udział w rozgrywkach drużyn OVER-30, ale nie mogą brać udziału w innych ligach w kategorii OPEN

p) kierownictwu drużyn przysługuje wniesienie protestu, w przypadku złamania przez przeciwnika zasad regulaminu lub przepisów FIFA, dokonując wpłaty do skarbu Zarzadu w wysokości $30,
q) kierownictwo drużyn zgłoszonych do rozgrywek zobowiazują się przestrzegać ustalonego terminarza gier,
r) samowolne odstąpienie od terminarza gier jest niedozwolone i pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne,
s) drużyny mogą pozyskiwać zawodników z innych drużyn pod warunkiem:

- zgłoszenia zawodnika do nowej drużyny na 8 dni przed wystawieniem go do składu drużyny (zawodnik przechodzi z innej ligi),
- w przypadku transferów w trakcie sezonu pomiędzy drużynami Ligi Podhalańskiej, termin zgłoszenia zawodnika wynosi 14 dni,
- wpłaty $200 do Zarządu Ligi w chwili zgłoszenia,
- skreślenia zawodnika z poprzedniej listy drużyny,

t) drużyny nie będą karane walkowerem w przypadku błędów kierownika drużyny tj. pomyłka w wypełnianiu protokółu, zły numer zawodnika, itp, ale kierownik drużyny poniesie karę finansową w wysokości $100 (brak opcji odwołania).

w górę


III   FINANSE LIGI PODHALAŃSKIEJ


1. Zródła finansowe Ligi stanowią:

a) składki członkowskie,
b) wpisowe nowo zgłoszonych drużyn,
c) ustalone kwoty kar za naruszenie regulaminu i przepisów gry w piłkę nożną,
d) dochód z organizowanych imprez,
e) dotacje od sponsorów i innych osób,
f) inne dochody.

2. Ustala się następujące wysokości składek:

a) coroczna składka drużyn zgłoszonych do rozgrywek - $100,
b) wpisowe nowo zgłoszonej drużyny - $300,
c) ukaranie zawodnika trzema zółtymi kartkami - $50 plus ewentualne wykupienie zawodnika $50 i nie musi pauzować,
d) ukaranie zawodnika dwiema żółtymi kartkami w jednym meczu, w konsekwencji czerwoną - $50 plus ewentualne wykupienie zawodnika $50 i nie musi pauzować,
e) ukaranie zawodnika czerwoną kartką - $50,
f) ukaranie drużyny walkowerem - $100,
g) ukaranie kierownika drużyny/trenera w czasie zawodów - $50,
h) odstąpienie od terminarza rozgrywek - $50,
i) nie przygotowanie i nie oznakowanie boiska przez gospodarza meczu - $50,
j) transfery zawodników - $200,
k) nie przestrzeganie terminów ustalonych w regulaminie - $50,
l) kary pieniężne muszą być wpłacone do skarbnika Ligi przed kolejnym meczem

w górę


IV   POSTANOWIENIA  KOŃCOWE


1. Nagrody:

a) dla zdobywcy pierwszego miejsca po zakonczeniu regularnych rozgrywek przyznaje się puchar przechodni plus kwotę pienieżną wq wysokości $ _________,
b) dla  zdobywcy II miejsca: puchar plus kwota pieniężna $ _________,
c) dla zdobywcy III miejsca: puchar plus kwota pieniężna $ _________,
d) dla króla strzelców (najwieksza ilość zdobytych bramek w sezonie rozgrywek): puchar plus kwota pieniężna $ ________,
e) dla wyróżniających się działaczy Ligi Podhalańskiej: nagrody w postaci pamiątek,
f) dla sponsorów i sympatyków Ligi Podhalańskiej: dyplomy honorowe,
g) w przypadku zdobycia pucharu przechodniego przez drużynę w kolejnych trzech sezonach lub 5-cio krotnego mistrzostwa, puchar przechodzi na własność drużyny,
h) dla drużyn nie posiadających kar na swym koncie - przyznaje się nagrodę.

2. Kary:

a) niesportowe zachowanie się zawodnika - żółta kartka,
b) otrzymanie trzech żółtych kartek przez zawodnika, zawodnik zostaje odsunięty od jednego meczu plus kara pieniężna,
c) wybitnie niesportowe zachowanie - czerwona kartka - dyskfalifikuje zawodnika na dwa kolejne mecze plus kara pieniężna. Kara ta moze być podwyższona przez WYDZIAŁ GIER I DYSCYPLINY, ze wzgledu na rozmiar zdarzenia,
d) otrzymanie dwóch żółtych kartek w jednym meczu - w rezultacie czerwona kartka, dyskfalifikuje zawodnika na kolejny mecz plus kara pieniężna,
e) ukaranie upomnieniem przez sędziego kierownika drużyny lub trenera - kara pieniężna. Przy niepoprawnym zachowaniu się kierownika drużyny lub trenera, następuje wykluczenie ich poza obręb boiska (nie może uczestniczyć w prowadzeniu drużyny),
f) w przypadku:

- zdekompletowania drużyny (8) zawodników,
- samowolnego odstąpienia od terminarza rozgrywek,
- nie przygotowania boiska przez drużynę będącą gospodarzem meczu (siatki, choragiewki, linie),
- nie wyjście na boisko lub nie podjęcie gry powyżej 15 minut od wyznaczonego czasu terminarzem lub oznajmienia rozpoczecia czasu gry pierwszym gwizdkiem sędziego,

drużyna karana jest walkowerem plus karą pieniężną,

g) w przypadku przerwania przez sędziego meczu przed upływem jego czasu zakończenia wskutek niewłaściwego zachowania się zawodników jednej z drużyn - drużyna karana jest walkowerem plus karą pieniężną,
h) w przypadku niezgłoszenia się drużyny do dwóch kolejnych meczy ustalonych terminarzem gier, drużyna ta zostanie wykluczona z dalszych rozgrywek, natomiast przeciwnicy w tym przypadku otrzymują punkty i bramki walkowerem. Pozostałe drużyny zachowują dorobek punktowy i bramkowy wynikający z rozegranych dotychczas meczy,
i) nie przestrzeganie terminów ustalonych w niniejszym regulaminie, drużyna karana jest pieniężnie (patrz FINANSE).

3. Zasady ustalenia tabeli wyników:

a) tabela obejmuje następujące dane:

- lokata w tabeli,
- nazwa drużyny,
- ilość gier,
- ilość punktów,
- ilość bramek zdobytych,
- ilość bramek straconych,

b) zasady punktacji są następujące:

- za zwycięstwo - 3 punkty,
- za remis - 1 punkt,
- za przegraną -  0 punktów,

c) o kolejności miejsc w tabeli decydują:

- zdobyte punkty,
- wyniki dwumeczu drużyn ze sobą sąsiadujących w tabeli,
- stosunek bramek +/- (różnica bramek),
- ilość wygranych spotkań,
- ilość zremisowanych spotkań,
- ilość przegranych spotkań w sezonie rozgrywek,

d) w przypadku przyznania drużynie zwycięstwa walkowertem, punktuje się następująco:
punkty = 3, zdobyte bramki = 3, stracone bramki = 0,
e) w przypadku ukarania drużynę walkowerem, punktacja jest następująca:
punkty = 0 , zdobytych bramek = 0 , straconych = 3.

w górę


REGULAMIN OBOWIĄZUJE Z DNIEM USTANOWIENIA

Zaloguj się na LP.com

Jeżeli chcesz dodawać komentarze lub brać udział w dyskusjach na forum, musić być zalogowany. Rejestracja nic nie kosztuje a pomoże utrzymać porządek na naszej stronie.

Uwaga! Administrator zastrzega sobie prawa odmówienia rejestracji użytkownika jak również usunięcie użytkownika, jeżeli on/ona łamie zasady używania strony internetowej Ligi Podhalańskiej

Twoje 5 groszy dla LP.com

Jesteś na każdym meczu Ligi Podhalańskiej? Podoba Ci się wystrój strony? Pomóż w jej tworzeniu. Poszukujemy do pomocy osoby, które pomogłyby w robieniu zdjęć lub w filmowaniu spotkań. Po więcej informacji skontaktuj się z Mariuszem Kawęckim pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Każda pomoc jest mile widziana!

Reklama na LP.com

Chcesz pomóc Lidze Podhalańskiej oraz jej klubom piłkarskim? Chcesz, aby Liga się rozwijała i podtrzymała przeszło 15-stoletnią tradycję w Chicago? Jesteśmy najstarszą polską ligą piłkarską w Chicago. Niestety, coraz więcej drużyn ma problemy finansowe, które nie rozwiążą się bez Twojej pomocy. Wykup miejsce reklamowe na naszej stronie internetowej.

Po więcej informacji kliknij tutaj...